Микронизирани фракции

Микронизираните фракции претставуваат група на производи од варовник кои се карактеризиират со висока хемиска чистота, со точно дефинирана горна граница на крупност и специфична гранулометриска структура.  Наоѓаат широка примена во гумарската индустрија, градежништвото, индустријата за бои и лакови, лепаци, малтери, производство на стакло. Токму затоа нудиме проширена палета на микронизирани фракции и секојдневно ја зголемуваме палетата на барање на нашите клиенти.

Vratkal 2

Со големина на честичките од: xx μm

Белина од:

vratkal 5

Со големина на честичките од: xx μm

Белина од:

vratkal 15

Со големина на честичките од: xx μm

Белина од:

vratkal 40

Со големина на честичките од: xx μm

Белина од: