50 Години Искуство и Традиција
Големи резерви на висококвалитетна и хемиско чиста суровина
Квалитет на производство според европски стандарди
Производител на висококвалитетени фракции на калциум карбонат, бетонски елемнети, бои и малтери

Заедно ја менуваме иднината

ИГМ Вратница А.Д. од Вратница е индустрија за градежни материјали која работи и опстојува скоро пет децении. Од рудникот за експлоатација на камен и песок од калциум карбонат и сепарацијата произведуваме високо квалитетни песоци од сите типови градежни фракции кои ги задоволуваат сите потребни критериуми и норми.  

Заедно ја менуваме иднината

А.Д. ИГМ Вратница  од Вратница е индустрија за градежни материјали која работи и опстојува скоро пет децении. Од рудникот за експлоатација на камен и песок од калциум карбонат и сепарацијата произведуваме високо квалитетни песоци од сите типови градежни фракции кои ги задоволуваат сите потребни критериуми и норми.

Покрај произвоство на бетонска галантерија ИГМ Вратница врши и вградување на готовите производи по сите стандарди и норми во градежништвото. Располага со врвни мајстори со повеќе годишно искуство, градежни машини и потребен алат за монтажа. Даваме гаранција од најмалку две години за извршените градежни работи

Дел од изработени објекти:

Гаранција за квалитет

Ние сме единственото друштво што произведува по терк на европските индустрии. Нашето долгогодишно искуство е гарнција за квалитетот кој го контролира Градежниот институт “Македонија” А.Д – Скопје и за истиот  издава атести.

Certificates