Основни малтери

Се прикажуваат сите 2 резултати

 • VRATMAL 10

  Оценето 0 од 5

  Primena                   Osnoven gotov malter na baza na cement, mineralni polnila i                                                     aditivi. Namenet e za ma{insko ili ra~no pokrivawe na vnatre{ni                                          (yidni i tavanski) i nadvore{ni (fasadni) grade`ni povr{ini kako                                            osnoven sloj. VRATMAL 10 mo`e da se nanese na grade`ni povr{ini                                         od obi~na i klinkerna tula, betonski blok, elementi od gas beton,                                           betonski platna i stolbovi, i ostanati sli~ni grade`ni povr{ini.                                        Otporen e na raspukuvawe i svle~uvawe pri {to e podoben kako                                                 podloga za nanesuvawe na sekakvi sekundarni i zavr{ni (ukrasni)                                     sloevi na grade`ni materijali.

   

  Podgotovka              VRATMAL 10 se koristi na temperaturi od +5oS do +35oS. Se me{a     i Vgraduvawe ma{inski ili ra~no so voda vo odnos 3:1 i e podgotven za nanesuvawe.                                  Pri ma{insko nanesuvawe potro{uva~kata na voda }e se prilagodi                                             so pomo{ na ma{inata za malterisuvawe, zavisno od gustinata i                                         konzistentnosta na smesata koja e podgotvena i isfrlena od strana na                               ma{inata za malterisuvawe. Smesata pri isfrlawe treba da lepi na                                              grade`nata povr{ina. Pri ra~no nanesuvawe se koristi metalna ili                                  plasti~na gletarica. Ako e potrebno da se izramnat i popolnat                                     neramnini ili dupki na grade`nite povr{ini koi se podlaboki od                                               3sm, se prepora~uva neramninata da se popolni so dva ili pove}e                                          sloevi VRATMAL 10 za da se izbegne raspukuvawe. Po~ekajte                                                  naneseniot sloj da se isu{i pred da se nanese sledniot.                                                                 Prepora~uvame najtenok sloj od 1sm i najdebel sloj od 3sm.

   

  Potro{uva~ka        10-30kg/m2 zavisno od vidot na grade`nata povr{ina.

   

  Pakuvawe                 Natron vre}a od 25kg.

   

  Skladirawe Vo suvi i provetreni prostorii vo originalno pakuvawe na                                                             temperatura od +5oS do +35oS.

   

  Rok na upotreba      12 meseci od datata vtisnata na pakuvaweto.

 • VRATMAL 30

  Оценето 0 од 5

  Примена

  Бел подобрен фин малтер на база на цемент, полнила и одбрани адитиви, наменет за машинско и рачно покривање на внатрешни (ѕидни и тавански) и надворешни (фасадни) градежни површини како основен и завршен слој. VRATMAL 30 може да се нанесе на градежни површини од обична и клинкерна тула, бетонски блок, елементи од гас бетон, бетонски платна и столбови, стар малтер и останати слични градежни површини. Отпорен е на распукување и свлечување при што е подобен како подлога за нанесување на секакви секундарни и завршни (украсни) слоеви на градежни материјали. Поради фината гранулација и изглед на стар ѕид, што се добива откако ќе се вгради, VRATMAL 30 може да се остави како завршен слој или претпоследен слој при нанесување на дисперзни бои, зависно од вкусот на крајниот корисник. Поради корситење на засилени адитиви во споредба со VRATMAL 10, VRATMAL 30 се смета во категорија на полуабриб и е подобен за репарација на стари градежни површини.

  Подготовка и Вградување

  VRATMAL 30 се корсити на температури од +5oC до +35oC. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1 и е подготвен за нанесување. При машинско нанесување потрошувачката на вода ке се прилагоди со помош на машината за малтерисување, зависно од густината и конзистентноста на смесата која е подготвена и исфрлена од машината за малтерисување. Смесата при исфрлање треба да лепи на градежни површина. При рачно нанесување се користи метална или пластична глетарица. Ако е потребно да се израмнат и пополнат нерманини или дупки на градежните површини кои се подлабоки од 3см, се преопорачува поради штедливост нерамнината да се пополни со еден или повеќе слоеви  VRATMAL 10 за да се избегне распукување.  Почекајте нанесениот слој да се исуши пред да се нанесе следниот. Препорачуваме најтенок слој од 1см, и најдебел слој од 3см.

  Потрошувачка        10-30kg/m2  зависно од видот на градежната површина.

  Пакување          Натрон вреќа од 25kg.

  Складирање      Во суви и проветрени простории во оргинално пакување на температура +5oC do +35oC.

  Рок на употреба     12 месеци од датата втисната на пакувањето.